Arviointiraportti: Luontopaneeli on tuonut ansiokkaasti tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi

Suomen Luontopaneelin toiminnasta teetetyn ulkopuolisen arvioinnin mukaan Luontopaneeli on vastannut ansiokkaasti tavoitteeseen tuoda tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. Paneeli on tuottanut merkittävän määrän raportteja, mietintöjä ja lausuntoja ajankohtaisista luontopolitiikan aiheista ja tehnyt resursseihinsa nähden kiitettävästi päätöksentekoa tukevaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Arviointiraportti on julkaistu ympäristöministeriön julkaisusarjassa.

Työn vaikuttavuuden parantamiseksi arviointiraportissa suositellaan, että Luontopaneeli pyrkisi lisäämään oikea-aikaista vuoropuhelua koko valtioneuvoston päätöksentekijöiden ja virkahenkilöiden kanssa päätöksentekoprosessien varhaisessa vaiheessa.

Luontopaneeli on riippumaton, monitieteellinen asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on koostaa luonnon monimuotoisuutta koskevaa tieteellistä tietoa ja edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua luontopolitiikan suunnittelun tukena. Luotopaneelin rooli ja tehtävät on kirjattu kesäkuun alussa 2023 voimaan astuneeseen luonnonsuojelulakiin. Paneelin ensimmäisen toimikauden lopulla toteutetun arvioinnin tavoitteena oli selvittää, miten Luontopaneeli on toteuttanut tehtäviään vuosina 2020–2023 ja millaisia vaikutuksia paneelin toiminnalla on ollut. Lisäksi arviointiraportissa on ehdotuksia siitä, miten paneelin toimintatapoja ja kokoonpanoa voitaisiin kehittää vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Vaikuttavuutta tulee kehittää riippumattomuudesta ja tiedeperusteisuudesta tinkimättä

Riippumattomuus ja tiedeperusteisuus ovat Luontopaneelin keskeisiä toimintaperiaatteita. Arvioinnin mukaan Luontopaneelin on jatkossakin tärkeää pitää kiinni tehtävästään tarjota riippumatonta tieteellistä tietoa ja työkaluja päätöksenteon tueksi. Samalla arvioinnissa huomautetaan, että lausuntovaihe on usein myöhäinen vaihe viedä politiikkaprosessissa relevanttia tutkimustietoa mukaan päätöksentekoon. Näin ollen Luontopaneelin olisi hyvä jatkossa kehittää osallistavan tiedevälittämisen keinoja, joilla se olisi vahvemmin mukana jo päätöksenteon alkuvaiheessa.

Luontopaneelissa on monipuolista osaamista eri tieteenaloilta

Arvioinnin mukaan Luontopaneelin jäsenten asiantuntemus luontopolitiikan kannalta keskeisiltä aloilta on ollut kattava kaudella 2020–2023. Luontopaneelissa on ollut laaja edustus eri tieteenaloilta, kuten ympäristötieteistä, ekologiasta, biodiversiteettitutkimuksesta, ympäristötalouden ja -oikeuden aloilta, maa- ja metsätaloudesta, ympäristökasvatuksesta, terveydestä ja yhteiskuntapolitiikasta. Arvioinnissa nousi esiin tarve vahvistaa yhteiskuntatieteiden ja taloustieteiden osaamista. Luontopaneelin yhteiskunta- ja taloustieteellistä osaamista haluttiin vahvistaa jo kauden 2020–2023 aikana, ja keväällä 2023 Luontopaneelin valittiin kolme uutta jäsentä.

Luontopaneeli nimitettiin huhtikuussa 2020 ja vuonna 2023 jäseniä on yhteensä 17. Paneelin puheenjohtaja on Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho. Luontopaneelin jäsenten esittelyihin ja panelistien erityisaloihin voi tutustua tarkemmin verkkosivuillamme kohdassa Jäsenet. Luontopaneelin jäsenet työskentelevät korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa eri puolilla Suomea ja toimivat tiedepaneelissa oman työnsä ohella. Paneelin työtä tukee tiedesihteeristö.

Luontopaneelin julkaisemat raportit ja mietinnöt löytyvät verkkosivuiltamme kohdasta Julkaisut. Verkkosivuille on koottu myös Luontopaneelin antamia lausuntoja.

Arvioinnin toteuttivat Demos Helsinki ja Kari & Pantsar Co. kesän ja syksyn 2023 aikana ympäristöministeriön toimeksiannosta.

Lisätietoja