Vuonna 2010 YK:n biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus asetti kaksikymmentä kunnianhimoista tavoitetta, joiden oli määrä pysäyttää luontokato eli globaali luonnon monimuotoisuuden heikennys vuoteen 2020 mennessä. Nyt, kymmenen vuotta myöhemmin, voidaan todeta, että näistä niin kutsutuista Aichi-tavoitteista yhtäkään ei täysin saavutettu. Kansainvälisten sopimusten mukaisesti Suomen hallitusohjelman tavoitteena on pysäyttää monimuotoisuuden heikkeneminen eli saavuttaa luonnon kokonaisheikentymättömyys Suomessa. Tämänhetkiset toimenpiteet ovat kuitenkin selvästi riittämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi. Hallitusohjelman kunnianhimoinen tavoite tarvitsee päätöksenteon tueksi ymmärrystä luonnon monimuotoisuuden nykytilanteesta suhteessa luonnon kokonaisheikentymättömyyden tavoitteeseen sekä keinoista, joilla näiden välistä kuilua voisi kuroa umpeen.

Mitä hankkeessa tehdään?

Tämän Suomen Luontopaneelin selvityksen tarkoitus on muodostaa kokonaiskuva luonnon monimuotoisuuden vuotuisesta heikentymisestä Suomessa ja arvio käytössä olevien tai päätettyjen toimenpiteiden vaikutuksesta sekä niiden jälkeen jäljelle jäävästä kokonaisheikentymättömyyskuilusta. Työssä laaditaan skenaarioita luonnon tilan tulevasta kehityksestä sekä arvioidaan erilaisia luonnon tilaa parantavia toimia ja politiikkaehdotuksia, joilla kuilu voidaan kuroa umpeen. Pyrimme arvioimaan erilaisten toimien luontovaikutuksia sekä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana.