LAUSUNNOT

Tälle sivulle on koottu Suomen Luontopaneelin antamat asiantuntijalausunnot.

Luontopaneelin lausunto koskien Euroopan komission tiedonantoa: Yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille
1.3.2021

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston kirjelmää (U 7/2021 vp) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (akkuasetus)
1.3.2021

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa (VNS 3/2020 vp) kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta
7.2.2021

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa eduskunnalle (VNS 6/2020 vp) – Suomen kestävän kasvun ohjelma
11.1.2021

Luontopaneelin lausunto koskien lakialoitetta (KAA 9/2019 vp) avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla (luontovaikutusten arviointi)
22.12.2020

Luontopaneelin lausunto koskien hallituksen esitystä (HE 240/2020 vp) eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
9.12.2020

Luontopaneelin lausunto koskien lakialoitetta (KAA 9/2019 vp) avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla
23.10.2020

Luontopaneelin lausunto koskien hallituksen esitystä (HE 134/2020 vp) laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta, annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
12.10.2020

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston selvitystä Euroopan komission tiedonannosta (E 84/2020 vp) vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta – Luonto takaisin osaksi elämäämme
9.2020

Luontopaneelin lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle (HE 70/2020 vp) laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta
23.9.2020

Luontopaneelin lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle (HE 146/2020 vp) valtion talousarvioksi vuodelle 2021
16.10.2020

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston kirjelmää (U 73/2018 vp) eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
12.10.2020