LAUSUNNOT

Tälle sivulle on koottu Suomen Luontopaneelin antamat asiantuntijalausunnot.

Luontopaneelin lausunnot 2023

Luontopaneelin lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 (HE 41/2023 vp)
Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto 17.10.2023

Luontopaneelin lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 (HE 41/2023 vp) sekä Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027 (VNS 1/2023 vp)
Ympäristövaliokunta 12.10.2023

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyillä uusilla genomitekniikoilla tuotetuista kasveista sekä niistä saatavista elintarvikkeista ja rehuista (U 49/2023 vp)
Maa- ja metsätalousvaliokunta 12.10.2023

Luontopaneelin lausunto koskien kestävän rahoituksen kehystä ja komission suositusta kestävään talouteen siirtymistä varten annetun rahoituksen helpottamisesta (E 33/2023 vp)
Maa- ja metsätalousvaliokunta 4.10.2023

Luontopaneelin lausunto koskien EU:n kestävän rahoituksen taksonomian delegoituja asetuksia (E 32/2023 vp)
Maa- ja metsätalousvaliokunta 4.10.2023

Luontopaneelin lausunto koskien ehdotusta Suomen REPowerEU-rahoituksen käyttökohteiksi (VN/25455/2023)
Valtiovarainministeriö 15.9.2023

Luontopaneelin lausunto koskien liiketoiminnan perustutkinnon perusteiden muutosta (OPH-2815-2023) (pdf)
Lausuntopalvelu 20.6.2023

Luontopaneelin lausunto koskien metsien rakenne ja kehitys -sanastoa (1651/00.07/2023) (pdf)
Lausuntopalvelu 2.6.2023

Luontopaneelin lausunto koskien vesilain tarkistamista (VN/335/2019) (pdf)
Lausuntopalvelu 31.5.2023

Luontopaneelin lausunto koskien kalatalouden perustutkinnon perusteiden luonnosta (OPH-2250-2023) (pdf)
Lausuntopalvelu 15.5.2023

Luontopaneelin lausunto koskien ympäristöministeriön asetusta vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta (VN/1661/2023) (pdf)
Ympäristöministeriö 15.5.2023

Luontopaneelin lausunto koskien lausuntopyyntöä Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Skidbladner-merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (SYKE/2023/723) (pdf)
Lausuntopalvelu 12.5.2023

Luontopaneelin lausunto koskien lausuntopyyntöä Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Herkules-merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (SYKE/2023/724) (pdf)
Lausuntopalvelu 12.5.2023

Tutkimustieto ja politiikkasuositukset: keinoja luonnon turvaamiseksi ja elvyttämiseksi (pdf)
Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho piti 8.5.2023 hallitusneuvotteluiden Puhtaan energian Suomi -pöydän ympäristöjaostolle esityksen Suomen luontopolitiikasta.

Luontopaneelin lausunto: Luonnos hallituksen esityksestä: kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) voimaansaattaminen (VN/30930/2022) (pdf)
Lausuntopalvelu 8.5.2023

Luontopaneelin lausunto koskien kansallisen vieraslajiluettelon päivittämistä (VN/8911/2023) (pdf)
Lausuntopalvelu 3.5.2023

Luontopaneelin lausunto koskien luonnosta luonnonsuojeluasetukseksi (valtioneuvoston asetus) (VN/1660/2023) (pdf)
Lausuntopalvelu 28.4.2023

Luontopaneelin lausunto koskien Bothnia Offshore Lambda -merituulipuistoa (SYKE/2023/518) (pdf)
Lausuntopalvelu 18.4.2023

Luontopaneelin lausunto koskien luonnonsuojelualueiden perustamista Länsi-Lappiin (VN/963/2018) (pdf)
Lausuntopalvelu 14.4.2023

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston asetusta luontopaneelista ja valtionavustuksen myöntämisestä Suomen luontopaneelin tehtävien täyttämiseksi (VN/6182/2023) (pdf)
Lausuntopalvelu 12.4.2023

Luontopaneelin lausunto koskien Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmaa 2023-2028 (MV/2/06.00.00/2023) (pdf)
Lausuntopalvelu 31.3.2023

Luontopaneelin lausunto koskien lääkealan perustutkinnon perusteiden luonnosta (OPH-549-2023) (pdf)
Lausuntopalvelu 13.3.2023

Luontopaneelin lausunto koskien sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden luonnosta (OPH-548-2023) (pdf)
Lausuntopalvelu 10.3.2023

Luontopaneelin lausunto koskien teknisen suunnittelun perustutkinnon perusteiden luonnosta (OPH-693-2023) (pdf)
Lausuntopalvelu 7.3.2023

Luontopaneelin lausunto koskien pintakäsittelyalan perustutkinnon uudistamista (OPH-288-2023) (pdf)
Lausuntopalvelu 28.2.2023

Luontopaneelin lausunto koskien Kasvutyöryhmän muistiota (VN/35359/2022) (pdf)
Valtiovarainministeriö 28.2.2023

Luontopaneelin lausunto koskien HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelman (BSAP) kansallista toimeenpanosuunnitelmaa (VN/2501/2023) (pdf)
Lausuntopalvelu 28.2.2023

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston selvitystä: Suomen ennakkovaikuttamislinjaukset EU:n tulevaan raaka-ainealoitteeseen (E 160/2022 VP) (pdf)
Talousvaliokunta 14.2.2023

Luontopaneelin lausunto koskien luonnosta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 2035 (VN/21836/2021)
Lausuntopalvelu 27.1.2023

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa (VNS 15/2022 vp) (pdf)
Ympäristövaliokunta 17.1.2023

Luontopaneelin lausunto koskien metsäalan perustutkinnon perusteiden luonnosta (OPH-5024-2022) (pdf)
Lausuntopalvelu 15.1.2023

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta (VNS 7/2022 vp) (pdf)
Ympäristövaliokunta 11.1.2023

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035 (VNS 4/2022 vp) (pdf)
Ympäristövaliokunta 9.1.2023

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia (VNS 6/2022 vp) (pdf)
Ympäristövaliokunta 9.1.2023

Luontopaneelin lausunto koskien arviomuistiota saaristolain päivittämistarpeesta (VN/30787/2022) (pdf)
Lausuntopalvelu 5.1.2023

Luontopaneelin lausunnot 2022

Luontopaneelin lausunto koskien media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon perusteiden luonnosta (OPH-5011-2022)
Lausuntopalvelu 23.12.2022

Luontopaneelin lausunto koskien kaivostoiminnalle rajat kansalaisaloitetta (KAA 1/2022 vp)
Talousvaliokunta 22.11.2022

Luontopaneelin lausunto koskien metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmän asetuksia (VN/27429/2022)
Maa- ja metsätalousministeriö 18.11.2022

Luontopaneelin lausunto koskien luonnosta (VN/26649/2022) kansalliseksi metsästrategiaksi (KMS2035)
Lausuntopalvelu 14.11.2022

Luontopaneelin lausunto koskien ympäristöministeriön asetusta rakennuksen materiaaliselosteesta (VN/23778/2022)
Lausuntopalvelu 11.11.2022

Luontopaneelin lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle (HE 126/2022 vp) kaivoslain muuttamisesta
5.10.2022

Luontopaneelin lausunto koskien hallituksen talousarviota vuodelle 2023
5.10.2022

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle Euroopan komission ennallistamisasetuksesta (U 76/2022 vp)
5.10.2022

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston kirjelmää uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energiankäytön edistämisestä (UJ 14/2022 vp – U 59/2021 vp)
15.6.2022

Luontopaneelin lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista (HE 76/2022 vp)
14.6.2022

Luontopaneelin lausunto koskien uudistettavan lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta (VN/24927/2020)
26.4.2022

Luontopaneelin lausunto koskien sähköautojen latausverkoston kansallista kehittämistä koskevaa arviomuistiota (VN/3876/2022) 24.3.2022

Luontopaneelin lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle ilmastolaiksi (HE 27/2022 vp)
21.3.2022

Luontopaneelin lausunto koskien porotalouden ammattitutkinnon perusteiden muutosta (OPH-702-2022)
18.3.2022

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston periaatepäätöstä teknologiapolitiikasta 2020-luvulla – teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen (VN/20129/2020)
25.2.2022

Luontopaneelin lausunto koskien komission tiedonantoa hiilen kestävistä kiertokuluista (E 4/2022 vp)
21.2.2022

Luontopaneelin lausunto koskien kipsiasetuksen muutosta (VN/29782/2021)
15.2.2022

Luontopaneelin lausunto koskien tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteiden luonnosta (OPH-94-2022)
14.2.2022

Luontopaneelin lausunto koskien laboratorioalan perustutkinnon perusteiden muutosta (OPH-235-2022)
11.2.2022

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston selvitystä: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus vapaaehtoisista järjestelmistä ja kestävyyskriteerien todentamisesta (E 5/2022 vp)
10.2.2022

Luontopaneelin lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025 (VN/17669/2021)
2.2.2022

Luontopaneelin lausunto koskien alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoituksen asiantuntijaryhmän raporttiin (tuleva taksonomian neljän ympäristötavoitteen delegoitu säädös) E 132/2021 vp
13.1.2022

Luontopaneelin lausunnot 2020-2021

Tulossa pian.