TYÖMME

Luonnon monimuotoisuus ja vihreä elvytys

Koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien negatiivisten talousvaikutusten minimoimiseksi Suomen hallitus suuntaa EU:n elpymisvälineestä varoja käytettäväksi toimiin, jotka samanaikaisesti auttavat ratkaisemaan aikamme kahta merkittävää kriisiä: ilmastonmuutosta ja luontokatoa. Esimerkiksi Maailman talousfoorumi on listannut luonnon ekosysteemien romahduksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan epäonnistumisen sekä vaikutuksiltaan että todennäköisyydeltään viiden vakavimman ihmiskuntaa uhkaavan riskin joukkoon. Elämämme on täysin riippuvainen ekosysteemien ja lajien olemassaolosta ja niiden toiminnasta.

Suomen Luontopaneeli katsoo, että elvytystoimien tulee auttaa yhteiskuntaamme selviämään koronan aiheuttamasta talouden supistumisesta niin, että samalla tuetaan kestävää vihreää siirtymää kohti hiilineutraaliutta ja luontokadon pysäyttämistä. Luontopaneeli on arvioinut mahdollisten elvytystoimien luontovaikutuksia ja antaa suosituksia haitallisten luontovaikutusten hyvittämisestä 15. maaliskuuta 2021 julkaistussa kannanotossaan.

Lähtökohta ja tavoite on luonnon kokonaisheikentymättömyys (englanniksi “no net loss of the integrity of ecosystems”). Suomen maaekosysteemien, sisävesien ja meriluonnon tilan heikkeneminen tulee pysäyttää seuraavien vuosikymmenten kuluessa. Osa toimenpiteistä vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen suoraan, esimerkiksi maankäytön kautta, ja osa epäsuorasti ilmastonmuutoksen, ilmansaasteiden tai rehevöittävien ravinteiden kautta.

Moni taloutta elvyttävä ja hiilineutraaliutta edistävä toimi voi aiheuttaa luontohaittaa. Kyse ei ole vastakkainasettelusta vaan siitä, että aidosti hyvät toimet voivat olla elvyttävyys-, ilmasto- tai luontovaikutuksiltaan ristiriitaisia. Tällaiset toimet tulisi suunnitella niin, että ne ovat yhdenmukaisia luonnon kokonaisheikentymättömyystavoitteen kanssa. Väistämättömät haitat tulee hyvittää luonnolle ekologisilla kompensaatioilla. Luontopaneelin kannanoton tarkoitus on tunnistaa ristiriitoja ja löytää keinoja lieventää niitä. Jokaisen toimenpiteen vaikutukset on arvioitu ja niiden osalta on esitetty ehdotukset siitä, kuinka mahdollisia haitallisia luontovaikutuksia voidaan pienentää.