Hallitustenvälinen luontopaneeli IPBES hakee asiantuntijoita uusiin arviointiraportteihin ja työryhmiin

Hallitustenvälinen luontopaneeli IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) pyytää jäsenvaltioita nimeämään asiantuntijoita seuraavan globaalin raportin esiselvitysvaiheeseen, monitorointia koskevaan arviointiraporttiin sekä IPBESin työryhmiin.

IPBES haee myös uran alkuvaiheessa olevia asiantuntijoita ehdokkaiksi osallistumaan skenaarioita ja mallinnusta kehittävän työryhmän toimintaan sekä monitorointiraporttiin osana IPBESin Fellowship-ohjelmaa.

Globaali arvointiraportti

IPBES julkaisi ensimmäisen globaalin arviointiraportin vuonna 2019. Raportti tarkastelee luonnon tilaa, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden vaikutuksia ihmisten hyvinvoinnille sekä luontopolitiikan vaikuttavuutta ja esimerkiksi Aichi-tavoitteiden saavuttamista.

IPBES hakee nyt asiantuntijoita toisen globaalin arviointiraportin esiselvitysvaiheeseen. Esiselvitysvaiheessa suunnitellaan tulevan raportin laajuus ja työjärjestys. Esiselvitysraportti hyväksytään vielä täysitunnossa ennen varsinaisen arviointityön aloittamista. Asiantuntijoilta toivotaan monitieteistä osaamista luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden aloilta sekä kokemusta työskentelystä eri tasoilla globaalista kansalliseen ja ekosysteemitasoon. IPBES hakee myös politiikan ja muiden soveltuvien alojen asiantuntijoita sekä alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen tiedon asiantuntijoita. Asiantuntijoita pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksestaan 2.11. mennessä ympäristöministeriön erityisasiantuntijalle Suvi Bogströmille, jonka yhteystiedot löytyvät tämän uutisen lopusta.

  • Lisätietoja globaaliraportin asiantuntijahausta löytyy IPBESin verkkosivuilta englanniksi.

Monitorointia koskeva metodologinen arviointiraportti

Arviointiraportin tarkoituksena on tukea kansallisesti ja kansainvälisesti tehtävää työtä luonnon monimuotoisuuden seurannassa, siinä tapahtuvien muutosten juurisyiden selvittämisessä sekä globaalin biodiversiteettikehyksen (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, GBF) sekä kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisessa ja seurannassa.

IPBES hakee nyt asiantuntijoita monitorointiraportin kirjoittajajoukkoon. Asiantuntijoilta toivotaan monitieteistä osaamista esimerkiksi ekologiasta, evoluutiosta, yhtiskuntatieteistä, taloustieteestä, tilastotieteestä, tai biodiversiteettimallinnuksesta sekä erilaisista monitorointitekniikoista (mm. monitorointi eri ekosysteemeissä, lähi- ja etämonitorointi, kansalaistiede ja DNA), kansallisista ja kansainvälisistä seurantaohjelmista ja järjestelmistä sekä indikaattoreista ja niiden hyödyntämisestä päätöksenteossa. Asiantuntijoita pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksestaan 2.11. mennessä uympäristöministeriön erityisasiantuntijalle Suvi Bogströmille, jonka yhteystiedot löytyvät tämän uutisen lopusta.

IPBES hakee myös uransa alkuvaiheessa olevia asiantuntijoita osallistumaan monitorointiraportin kirjoittamiseen IPBES Fellowship-ohjelman kautta. IPBESin Fellowship-ohjelma on kohdistettu uran alkuvaiheessa oleville asiantuntijoille, jotka toivovat saavansa kokemusta IPBESin työhön osallistumalla. Valitut asiantuntijat osallistuvat arviointiraportissa sen luvun laadintaan, johon tulevat valituiksi. Asiantuntijat osallistuvat kirjoittajatapaamisiin ja saavat syventävää opastusta IPBESin arviointiprosesseista sekä tieteen ja politiikan välisestä vuorovaikutuksesta. Nuorille asiantuntijoille osoitetaan lisäksi mentori. Asiantuntijoita pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksestaan 8.12. mennessä ympäristöministeriön erityisasiantuntijalle Suvi Bogströmille, jonka yhteystiedot löytyvät tämän uutisen lopusta.

Työryhmät

IPBESin työjärjestyksen toteuttamiseksi toimiviin työryhmiin (englanniksi ”task forces”) haetaan myös uusia asiantuntijoita. Työryhmät tukevat arviointiraporttien työtä ja IPBESille asetettujen tavoitteiden saavuttamista omilla toimenkuvillaan. Ne antavat neuvoa IPBESin monitieteiselle asiantuntijapaneelille sekä täysistunnon hallitukselle mandaattinsa mukaisesti, etsivät ja pitävät yllä yhteistyöverkostoja ja kannustavat jäsenvaltioita ja sidosryhmiä aktiiviseen osallistumiseen sekä raportoivat toiminnastaan IPBESin täysistunnolle.

  1. Kapasiteetin parantamiseen tähtäävän työryhmän (task force on capacity-building) tavoitteisiin kuuluu yksilöiden ja instituutioiden tieteen ja politiikan välisen rajapinnan kehittäminen kansallisesti sekä alueellisesti, oppimisen ja osallistamisen parantaminen, tiedon saatavuuden ja saavutettavuuden fasilitoiminen sekä esimerkiksi teknisen ja rahallisen tuen mobilisoiminen kapasiteetin rakennukseen. Hakijoilta toivotan näiden prosessien tuntemusta ja mahdollisesti aikaisempaa osallistumista IPBESin kapasiteetinrakennustyöhön sekä meritoitumista ainakin yhdessä seuraavista tieteen ja politiikan välisellä rajapinnalla tapahtuvista toiminnoista luonnon monimuotoisuuteen liittyen: sidosryhmäyhteistyö, tiedonvaihto, koulutus- ja kehitystoimien koordinointi, työpajojen fasilitointi, sekä rahoitus.
  2. Data- ja tiedonhallinta -työryhmä (task force on data and knowledge management) kehittää prosesseja ja ohjeistusta arviointiraporttien kirjoittamisen tueksi, fasilitoi keskustelua IPBESin asiantuntijoiden ja esimerkiksi ulkoisten ohjelmoijien kanssa, kehittää ja implementoi seurantasuunnitelmia ja niiden indikaattoreita sekä huolehtii yleisesti IPBESin tiedonhallinnasta. Työryhmä tukee arviointiraporttien kirjoittajia tiedonhaussa ja priorisoimisessa, ohjeistaa sihteeristöä tiedonhallinnassa, sekä tukee täysistunnon hallitusta ja monitieteistä asiantuntijapaneelia tietotarpeiden tunnistamisessa. Hakijoilta toivotaan kokemusta ja meritoitumista näihin tehtäviin liittyen.
  3. Alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen tietoa ja tietämystä käsittelevä työryhmä (task force on Indigenous and local knowledge, ILK) tekee laajasti työtä perinnetiedon, erilasten tietämysjärjestelmien ja näkökulmien sisällyttämiseksi IPBESin työhön ja tietotuotteisiin. Työryhmän tehtäviin kuuluu monitieteisen asiantuntijapaneelin ja sihteeristön tukeminen tämän saavuttamisessa, sekä alkuperäiskansojen ja paikalisyhteisöjen edustajien osallistumisen parantaminen IPBESin toiminnoissa. Hakijoilta toivotaan kokemusta ja meritoitumista näihin tehtäviin liittyen.
  4. Skenaariot ja mallintaminen -työryhmä (task force on scenarios and models) tarjoaa asiantuntijatukea IPBESIn muille elimille, erityisesti arviointiraporttien kirjoittajille, sekä edelleen kehittää skenaariotyökaluja niin IPBESin kuin laajemman tiedeyhteisön, ja sitä kautta päätöksenteon tarpeisiin. Luontotulevaisuuksien viitekehys (Nature Futures Framework, NFF) on esimerkki IPBESin kehittämästä laajemmasta skenaariotyökalupakista. Hakijoilta toivotaan kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten metodien asiantuntemusta liittyen skenaario- ja mallinnustyöhön sekä ja tulevaisuuden tutkimukseen. NFF:n tuntemus ja dialogin fasilitoiminen mallinnusta tuottavien tahojen kanssa nähdään eduksi. Tähän työryhmään haetaan myös uran alkuvaiheessa olevia asiantuntijoita IPBESin Fellowship-ohjelman kautta.

Asiantuntijoita pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksestaan 2.11. mennessä ympäristöministeriön erityisasiantuntijalle Suvi Bogströmille, jonka yhteystiedot löytyvät tämän uutisen lopusta.

Hakeminen

Ilmoitathan kiinnostuksestasi yllä mainittuihin päivämääriin mennessä Suvi Borgströmille ympäristöministeriöön (yhteystiedot alla). Laita julkaisuluettelon sisältävän ansioluettelosi sekä lyhyt motivaatiokirje viestisi liitteeksi. Hakijoihin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen. IPBES-työtä tehdään pro bono -periaatteella.

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

IPBES on 2012 perustettu YK:n alainen riippumaton hallitustenvälinen elin. Sen tarkoituksena on vahvistaa tieteen ja politiikan vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa kysymyksissä monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi sekä ihmisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen turvaamiseksi pitkällä aikavälillä. IPBES laatii alueellisia ja globaaleja raportteja biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita sekä niiden yhteyksiä koskevan tiedon pohjalta, kokoaa ja priorisoi tieteellistä tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi, edistää uuden tiedon hankkimista tekemällä yhteistyötä tiedeyhteisön, päätöksentekijöiden ja rahoittajien kanssa sekä mobilisoi rahoitusta tunnistettujen prioriteettien mukaisesti. IPBESin jäsenenä on tällä hetkellä 143 valtiota. Suomen yhteystahona toimii ympäristöministeriö.

Lisätietoja