Luontopaneelin lausunto koskien kipsiasetuksen muutosta (VN/29782/2021)

Lausuntopyyntö on tullut ympäristöministeriöstä. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/29782/2021. Lausunto on jätetty lausuntopalveluun 15.2.2022.

Suomen Luontopaneeli on tutustunut asetukseen ja nostaa muutaman huomion siitä.

5 §  Tukihakemuksen sisältövaatimukset 
Tukihakemuksen tulee tarvittaessa sisältää seuraavat tiedot: 

Tässä kohdassa sana “tarvittaessa” kiinnittää huomiota. Tukihakemuksessa tulisi Suomen Luontopaneelin mielestä aina olla ko. tiedot esitettynä, jotta seuranta kipsin levityksen vaikutuksista ympäristön tilaan ei esty tietojen puutteeseen.  

8 § Tuen laskentaperuste ja määrä  
Tuen määrä on kipsikäsittelyn arvonlisäverollinen yksikköhinta myynnistä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kerrottuna tuen saajan kipsikäsitellyn maatalousmaan pinta-alalla. Kipsikäsittelyn edistämistoimien tuki tietämyksen siirtoon ja tiedotukseen voi kattaa tukikelpoiset kustannukset kokonaan ja tuki neuvontapalveluna voi olla enintään 1 500 euroa annettua neuvontaa kohden.

Suomen Luontopaneeli epäilee neuvontapalvelun tukemisen kautta järjestettävän tuen järkevyyttä. Kustannuksiltaan neuvonta voi nousta huomattavan suureen osaan kokonaiskustannuksia ja vähentää siten tukipottia, joka voidaan osoittaa itse kipsikäsittelyyn ja positiivisen vesistövaikutuksen aikaansaamiseen. Kipsikäsittelyn neuvontaa lienee mahdollista hoitaa huomattavan tehokkaasti jo olemassa olevia neuvontakanavia hyödyntäen. Esimerkkinä Varsinais-Suomessa 400 viljelijää on hakenut tukea (Maaseudun Tulevaisuus 2020) kipsin levittämiseen. Maksimaalinen neuvontaan menevä rahasumma olisi tällöin 600 000 €. Kustannustehokkaampi tapa toteuttaa neuvonta lienee osoittaa lisäresurssi alueelliseen neuvontaan, esimerkiksi määräajaksi. 

7 § Tuen myöntämisen rajoitukset
Tukea ei saa myöntää maatalousmaahan kohdistuvaan toimenpiteeseen, jos maatalousmaan ruuaksi kelpaavaa satoa käytetään bioenergian tuotantoon.

Suomen Luontopaneeli huomauttaa, että bioenergian tuotantoon menee myös nurmibiomassaa. Luontopaneeli suhtautuu varauksellisesti biokaasusyötteiden viljelyyn viljelyn ensisijaisena tarkoituksena, koska biokaasusyötteiden viljely voi johtaa maankäytön lisääntymiseen ja tilanteesen, jossa se vie tilaa ruuan ja rehun tuotannolta. Sama mekanismi voi pahentaa myös metsänraivauspainetta (Ahlvik ym 2021). Siksi olisi hyvä miettiä, pitäisikö tuen myöntämisen rajoitusten koskea myös kaikkea ensisijaisesti bioenergian tuotantoon tarkoitettua viljelyä, eikä vain ruuaksi kelpaavan sadon käyttämistä bioenergian tuotantoon.

Viitattu kirjallisuus

Ahlvik L., Boström C., Bäck J., Herzon, I., Jokimäki J., Kallio, K. P., Ketola T., Kulmala L., Lehikoinen, A., Nieminen T.M., Oksanen E., Pappila M., Pöyry, J., Saarikoski, H., Sinkkonen, A., Sääksjärvi I., ja Janne S. Kotiaho. 2021. Luonnon monimuotoisuus ja vihreä elvytys. Suomen Luontopaneeli. Suomen Luontopaneelin julkaisuja 1.

Maaseudun tulevaisuus 2020. (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.1127321)