Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston selvitystä: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus vapaaehtoisista järjestelmistä ja kestävyyskriteerien todentamisesta (E 5/2022 vp)

Lausuntopyyntö on saapunut talousvaliokunnalta. Lausunto on jätetty 10.2.2022.

Suomen luontopaneeli kiittää lausuntopyynnöstä. Uusiutuvalla energialla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta sen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen voivat olla erittäin suuret. Tästä syystä uusiutuvien energialähteiden kestävyyskriteerit ovat äärimmäisen tärkeässä osassa monimuotoisuuskadon hidastamisessa. 

Suomen kannassa korostetaan laajan raaka-ainepohjan merkitystä ja eri raaka-aineiden rajoittamattomuuden tärkeyttä. Lisäksi Suomen kannassa mainitaan, että parannettujen maatalouskäytäntöjen mukaisesti viljellyt raaka-aineet olisi tärkeä lisä monipuolistamaan kestävien raaka-aineiden valikoimaa. Luontopaneeli suhtautuu varauksellisesti bioenergian nimenomaiseen viljelyyn kahdesta perustellusta syystä. 1)  bioenergian viljely vie pinta-alaa ruuantuotannolta 2) lisääntynyt peltopinta-alan käyttö voi johtaa maa-alueiden raivaamiseen ja sitä kautta maaperäpäästöihin, mm. lisääntyneen turvemaanpeltojen raivaamisen takia.  

Suomen kannassa mainitaan useassa kohtaa hallinnollinen taakka.  Luontopaneeli huomauttaa, että toiminnassa, jolla on selkeä päämäärä osoittaa tietty asia, esimerkiksi kestävyys mahdollisimman hyvin, on siedettävä enemmän hallinnollista taakkaa kuin muussa toiminnassa. Sama huomio koskee myös näytteenottoa, joka Suomen kannassa mainitaan mm. kohtuuttomaksi. 

Luontopaneeli piti täytäntöönpanoasetusta pääosin hyvänä, eikä nähnyt selkeää osoitusta siitä, että hallinnollinen takka tai näytteenottovaatimus olisi kohtuuton.