Luontopaneelin raportti: Suomen luonnon tila ja tulevaisuus

Luontopaneelin raportti tarkastelee Suomen luonnon tilan kehitystä vuosina 2000–2018 sekä arvioi kolmen erilaisen skenaarion avulla luonnon tilaa parantavien toimien vaikutuksia vuosina 2020–2035. Tarkastelu osoittaa, että luontotavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi toimeenpantujen nykyisten toimenpiteiden välillä on merkittävä kuilu. Sen kiinni kurominen vaatii määrätietoisia ja pitkäjänteisiä lisätoimia. Ilman jatkuvien haittojen hillitsemistä luonnon tilaa ei saada elpymään pysyvästi.

Raportissa tarkastellaan Suomen maaluontotyyppejä – sisävedet ja merialueet eivät ole tarkastelussa mukana. Metsät ja puustoiset suoluontotyypit kattavat 77 prosenttia Suomen maapinta-alasta, joten analyysi ja tulokset painottuvat niihin. Merten rannikkoalueiden luonnon monimuotoisuuden muutoksista on valmistumassa erillinen Luontopaneelin selvitys keväällä 2024.

Suomen hallitusohjelman tavoitteisiin on kirjattu luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen ja yhteiskunnan toiminnan kääntäminen luontopositiiviseksi. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin tavoitteisiin luontokadon pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Kansallista luonnon monimuotoisuusstrategiaa ja toimenpideohjelmaa tavoitteiden toteuttamiseksi valmistellaan parhaillaan.

Raportin ohessa julkaistavaan päättäjien yhteenvetoon Luontopaneeli on koonnut keskeisiä keinoja luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon kokonaistilan parantamiseksi tukeakseen Suomen luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa.

Lue lisää tiedotteesta Suomen luontokato voidaan pysäyttää lisätoimilla – toimenpidekuilun kiinni kurominen vaatii resursseja ja pitkäjänteistä politiikkaa